இல்லம் / குறிச்சொற்கள் pisciculturex + initiationx 72